Obchodní podmínky

Úvod­ní ustanovení

Tyto obchod­ní pod­mínky platí pro nákup prostřed­nictvím inter­ne­tového obchodu www.prvnistupen.eu (dále jen prodá­va­jící) Mgr. Jana Tomšíková. Pod­nikám dle živnos­ten­ského oprávnění vydaného živnos­ten­ským úřa­dem v Plzni dne 1.11. 2017. Kupu­jící odesláním objed­návky stvrzu­je, že se seznámil s obchod­ní­mi pod­mínka­mi a že s nimi souhlasí.

Provo­zo­va­tel toho­to inter­ne­tového obchodu:

Mgr. Jana Tomšíková
Na Vrchu 256/16
Plzeň 312 00
IČ: 687 78 261
 

Objed­nání zboží a uza­vření kup­ní smlouvy

Pod­mínk­ou plat­nos­ti elek­tron­ické objed­návky je vyplnění vešk­erých, for­mulářem předep­saných povin­ných úda­jů. Odesláním se objed­náv­ka stává závaz­nou. Objed­náv­ka je zároveň návrhem kup­ní smlou­vy, přičemž kup­ní smlou­va vzniká potvrzením objed­návky prodá­va­jícím v den jejího doručení kupu­jící­mu. Každé objed­návce je přiděleno speci­fické čís­lo, které je nut­né uvádět při komu­nikaci s pra­cov­níky provo­zo­vatele inter­ne­tového obchodu.

Prodá­va­jící je oprávněn v závis­losti na charak­teru objed­návky – množství zboží, výše ceny, nák­la­dy na přepravu, vzdálenos­ti a podob­ně – požá­dat kupu­jícího o autor­izaci objed­návky a ověření úda­jů v ní obsažených, a to vhod­ným způ­sobem, např. písem­ně nebo tele­fon­icky. Prodá­va­jící je oprávněn nepřih­lížet k objed­návce, jejíž autor­izaci požadovaným způ­sobem kupu­jící odmítne provést. Prodá­va­jící si také vyhrazu­je prá­vo zrušení objed­návky v pří­padě chyb­ného uve­dení ceny.

Před­mět smlouvy

Před­mětem smlou­vy jsou pouze položky výslovně uve­dené v kup­ní smlou­vě — objed­návce (dále jen zboží).

Mís­to plnění

Místem plnění je síd­lo prodá­va­jícího, kde prodá­va­jící předá zboží doprav­ci, tj. přepravní fir­mě, k dopravě ke kupu­jící­mu, anebo je pří­mo místem osob­ního odběru.

Cena a plateb­ní podmínky

Ceny uve­dené u jed­notlivých položek zboží jsou plat­né ke dni objed­nání zboží. Prodá­va­jící si vyhrazu­je prá­vo změn daných cen v pří­padě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách doda­va­tel­ských pod­mínek výrobců a ostat­ních doda­vatelů zboží.
K ceně zboží je připočítá­na část­ka za dopravu na mís­to určené kupu­jícím, příp. další poplatky. Kup­ní cena může být uhrazena dobírk­ou (Česká poš­ta), převo­dem částky pře­dem na účet. Kupu­jící může zboží převzít zásad­ně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohod­nu­to jinak. Akční ceny jsou plat­né do vyprodání zásob, vypršení ter­mínu akce či do další aktu­al­izace nabídky.

Dodací lhů­ta

Dodací lhů­ta počíná běžet dnem uza­vření kup­ní smlou­vy (doručením potvrzené objed­návky kupu­jící­mu). Obvyk­lá doba dodání činí 14 dní. V pří­padě, že prodá­va­jící má zboží skla­dem, vyex­pe­du­je je, tzn. předá doprav­ci, a to nejdéle do týdne po potvrzení objed­návky. Jestliže byla zvole­na plat­ba pře­dem, bude zboží expe­dováno po při­jetí plat­by na účet.

Pokud není objed­nané zboží skla­dem, anebo je doprav­ci neb­ude možné pře­dat do 14 dnů od potvrzení objed­návky, oznámí toto prodá­va­jící kupu­jící­mu a zároveň ho bude infor­mo­vat o před­běžném ter­mínu dodání (dodací lhůtě). A nebo nabídne výrobek jiný, srov­natel­ný s původ­ním, který je schopen dodat ve lhůtě do deseti dnů. V tom­to pří­padě si však musí prodá­va­jící vyžá­dat výslovný souh­las kupu­jícího se změ­nou před­mě­tu smlouvy.

Dopravní pod­mínky a poštovné

Zásilku je možno doručit Česk­ou poštou.

Kupu­jící je povi­nen zboží od přepravce řád­ně převzít, zkon­trolo­vat neporušenost obalů, počet balíků a jak­oukoli zjiště­nou závadu neprodleně oznámit přeprav­ci samot­né­mu. Pokud kupu­jící shledá porušení obalu svědčící o neo­právněném vniknutí do zásilky, ale i v pří­padech již výše zmíněných, doporuču­je se zásilku ve vlast­ním záj­mu nepřevzít, pří­pad­ně sep­sat rekla­mační pro­tokol o porušenos­ti zásilky pří­mo s dopravcem!

Fak­tu­ra sloužící součas­ně též jako daňový dok­lad je pak přilože­na v označeném balíku.

Záru­ka

Záruku na zboží posky­tu­je prodá­va­jící v rozsahu obec­ně plat­ných před­pisů, tzn. že platí zákonem stanovená záruční lhů­ta. Záruční lhů­ta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Záru­ka se vztahu­je na výrob­ní vady výrobků nebo jiné vady, které neby­ly způ­sobe­ny neod­bornou manip­u­lací či jiným neod­borným uve­dením do provozu, neod­borným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v roz­poru s jeho účelem nebo návo­dem k obsluze, mechan­ick­ým poškozením nebo opotřebením, živel­ní­mi pohro­ma­mi, např. úderem blesku či jiným atmos­férick­ým výbo­jem, ohněm či vodou nebo působením jiných nes­tandard­ních jevů. Prodá­va­jící si vyhrazu­je prá­vo neuz­nat rekla­maci v pří­padě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokážou, že kupu­jící neo­právněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či že doš­lo k mechan­ick­é­mu poškození zboží.

Pří­pad­né rekla­mace budou vyřízeny v souladu s rekla­mačním řádem.

Vrá­cení zboží

Spotřebi­tel má prá­vo podle ust. § 53, odstavce 7 občan­ského zákoníku odstoupit bez uve­dení důvo­du od smlou­vy uza­vřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od smlou­vy musí být doručeno prodá­va­jící­mu nejpozději v posled­ní den zákon­né 14denní lhů­ty od převzetí zak­oupeného zboží.

Pokud se tak spotřebi­tel rozhodne, musí nepoškozené zboží, tedy i bez známek užívání nebo opotře­bování, v původ­ním nepoškozeném obalu poslat zpět prodá­va­jící­mu součas­ně s odstoupením od smlou­vy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodá­va­jící má prá­vo pouze na náhradu skutečně vynaložených nák­ladů spo­jených s vrá­cením zboží.

Po obdržení vrá­ceného zboží budou peníze za zboží, včet­ně poš­tovného a bal­ného (dopravného), zaslány na adresu kupu­jícího nebo převo­dem na účet kupu­jícího, a to nejpozději do 30 pra­cov­ních dnů po obdržení podep­saného dobropisu, který je na adresu kupu­jícího odeslán neprodleně po fyz­ick­ém obdržení a překon­trolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všech­ny takové­to zásilky jsou ihned odmít­nu­ty a vrá­ce­ny zpět odesílateli.

Nák­la­dy (poš­tovné) za odeslání vrá­ceného zboží zpět prode­j­ci hradí kupující.

Zrušení objed­návky

Kupu­jící je oprávněn odstoupit od kup­ní smlou­vy — objed­návky nejpozději do 2 dnů od potvrzení objed­návky. Pokud kupu­jící objed­návku do této doby nestor­nu­je, a přesto zboží odmítne a řád­ně nepřevezme, je kupu­jící povi­nen uhra­dit prodá­va­jící­mu nák­la­dy spo­jené s manip­u­lací a poš­tovným vynaložené na dopravu zboží tam i zpět.

Ochrana osob­ních údajů

Vešk­eré infor­ma­ce o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osob­ních úda­jů č. 101/2000 Sb. Osob­ní úda­je kupu­jícího neposkytne prodá­va­jící v žád­né podobě třetí straně. Data kupu­jícího budou dle zákona zabezpeče­na a použi­ta pouze při komu­nikaci mezi prodá­va­jícím a kupu­jícím. Osob­ní úda­je kupu­jícího jsou využi­ty výhrad­ně za účelem real­izace objed­naných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také k prove­dení nezbyt­ných účet­ních oper­ací, vyho­tovení daňového dokladu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchod­ní pod­mínky platí v tom rozsahu a znění, které je uve­de­no na inter­ne­tových stránkách provo­zo­vatele v den odeslání elek­tron­ické objednávky.

Odesláním elek­tron­ické objed­návky stvrzu­je kupu­jící prodá­va­jící­mu, že akcep­tu­je výši ceny za objed­nané zboží, a to včet­ně dopravních nák­ladů a pří­pad­ných dalších poplatků, a obchod­ní pod­mínky ve znění plat­ném v momen­tu učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objed­návk­ou je kupu­jící vázán po dobu stanove­nou k dodání zboží.

Tyto obchod­ní pod­mínky jsou plat­né od 1. 11. 2017.

Jak nakupo­vat

Storno objed­návky

  • do 2 hodin po jejím potvrzení

Možnos­ti předání zboží a platba

  • dobírk­ou Česká poš­ta 30,- Kč
  • poš­tovné a bal­né Česká poš­ta 129,- Kč
  • poš­tovné za větší balíky dle ceníku České pošty
  • plat­ba pře­dem na účet zdarma

Ter­mín dodání

  • ihned po přip­sání peněz na účet
  • osob­ní odběr po tel. dom­lu­vě (plat­ba předem)

Další infor­ma­ce

  • budete-li mít jiné poža­davky, napište je do poznámky ve své  objednávce.
  • při objed­nání zboží nad 6000 Kč je dopra­va zdarma.