O nás

Jana je učitelk­ou prvního stup­ně. Propo­jení teorie s praxí, to je její zása­da. Svo­ji praxi využi­la a 12 let redigo­v­ala učeb­nice pro první stu­peň. Přede­vším byla redak­tork­ou matem­atiky prof. Hejného, učeb­nic, pra­cov­ních sešitů i vešk­erých inter­ak­tivních pro­duk­tů s tím spo­jených. A pro­tože ji vel­mi láka­lo si tuto matem­atiku osob­ně proučit, v součas­né době zpět učí. Zároveň koordinu­je pro­jekt nového Čtyřlístkového slabikáře, který vydá nakla­da­tel­ství Alba­tros. Kri­t­ické myšlení a propo­jení ana­lyt­icko-syn­tet­ické metody — to je ono a dokonce s ilus­trace­mi pana Němeč­ka, tedy Slabikář se Čtyřlístkem. Spoluprá­ci navazu­je po redigov­ání Matem­atiky se Čtyřlístkem.
“Co mi ve škole s návratem do třídy chy­bě­lo? Podsedáky na tvrdé dět­ské židle, na nichž žáci “vysedí” spous­tu času. Chci zejmé­na podsedáky nápa­ditě spjaté s výuk­ou. Nakonec jsem se spo­ji­la s výt­var­nicí D. Raunerovou. Na tom­to pro­duk­tu je úžas­né kreativní tvoření dětí, neboť samy si kres­lí a vybarvu­jí svůj podsedák či polštářek. Dět­ská fan­tazie je úžas­ná, co výtvor, to orig­inál, děti jsou pyšné na svá díla. Je to pro jejich rozvoj obrovská moti­vace. Ten­to pro­dukt může být použit též jako relax­ační polštářek v MŠ, jiných dět­ských zařízeních či dět­ských skupinách. Všich­ni obvyk­le oceňu­jí orig­i­nal­i­tu konečných výtvorů. Jsme zváni s naší díl­ničk­ou na veletrhy vzdělávání, alter­na­tivních metod, dny otevřených dveří a jiné akce spo­jené s dětmi. 

Jana spolupracu­je s ilus­trá­tork­ou Danou Raunerovou, která pro ni vytváří šablony polštářků.
Dana Raunerová se nára­zově věnu­je i psaní tex­tů, které lze naz­vat poet­ick­ý­mi, pro­tože mno­hdy hran­ice mezi pró­zou a poezii se smazává. Své dět­ské říkanky využívá též k doplnění např. obrázků oma­lovánek aj. Jejím snem je při­blížit se co nejvíc har­monii přírody. 

Jana spolupracu­je na výrobě polštářků s chráně­nou díl­nou, kteří polštářky šijí a vedoucí kurzu patch­worku v Plzni. Všech­ny polštářky si před­kres­lu­je sama, každý je originál. 

Rozšiřu­je nabíd­ku podle toho, co na trhu postrádá a co by moh­lo děti nejen bav­it, ale i rozví­jet jejich fan­tazii.
Např. stopy nahrazu­jí vylam­ovací pís­men­ka a sklad­bu slov lze hravě prokroko­vat a zap­sat. Osvědči­ly se jí i batůžky a kšil­tovky pro školu v přírodě, děti odjíždějí s orig­inál­ním svým výtvorem a barevné batůžky či kšil­tovky poslouží k další­mu použití. Razít­ka ocení přede­vším paní učitelky v končinách mimo dosah papírnictví 🙂

Janin tým doplňu­je kamarád­ka Kat­ka a dcera Toni, které můžete vidět na společných akcích.