Těšíme se do školy (pro děti 4–7 let)

105,00 

Katalogové číslo: AD377 Kategorie:

Popis

Zábav­nou for­mou si děti vyzk­ouše­jí různé úkoly, hádanky, vytvoří si mno­ho výrobků a přesvědčí se, že všech­ny povin­nos­ti, které na ně v první třídě čeka­jí, nakonec hravě zvlád­nou. Děti spon­tán­ně rozvi­nou svou paměť, před­sta­vivost, fan­tazii a jem­nou i hrubou motoriku.
Úspěchy při plnění zají­mavých úloh v tom­to pra­cov­ním sešitě zved­nou předškoláčkům sebevě­domí, přes­tanou se školy bát, ba naopak se do ní budou moc těšit.