Nezařazené

Slabikář se Čtyřlístkem

Ráda bych vám před­stavi­la nový Slabikář, který propo­ju­je genet­ick­ou a ana­lyt­icko-syn­tet­ick­ou meto­du čtení. Mod­erní způ­sob výuky je zaměřen na čtení s porozuměním.

Slabikář je inte­grovaná pra­cov­ní učeb­nice psaní, čtení, vyvození pís­men, nalezneme v něm prvouku i etick­ou výchovu. Uči­vo je rozvrženo po týd­nech na jed­notlivé vyučo­vací jed­notky, je tem­at­icky zaměřeno, učí se rov­nou podle slabikáře, není nut­ná živá abeceda.

K moti­vaci žáků přis­pí­va­jí říkanky Mgr. Dany Raunerové. Ilus­trace a moti­vační obrázky namalo­val pan Jaroslav Němeček. Těšit se tak můžete na známé postavičky Čtyřlístku, které vás Slabikářem provedou.

Autor­ka Mgr. Lenka Syrová,  odborná spolupráce Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D., Mgr. Jana Tomšíková

K učeb­ni­ci je také již v prode­ji Pra­cov­ní sešit na procvičování.

Učeb­nice i pra­cov­ní sešit obsahu­je doložku MŠMT. 

Další aktuality