Nezařazené

Slabikář se Čtyřlístkem

Ráda bych vám před­stavi­la nový Slabikář, který propo­ju­je genet­ick­ou a ana­­lyt­icko-syn­tet­ick­­ou meto­du čtení. Mod­erní způ­sob výuky je zaměřen na čtení s porozuměním. Slabikář je inte­grovaná pra­cov­ní učeb­nice psaní, čtení, vyvození pís­men, nalezneme v něm prvouku i etick­ou výchovu. Uči­vo je rozvrženo po týd­nech na jed­notlivé vyučo­vací jed­notky, je tem­at­icky zaměřeno, učí se rov­nou podle slabikáře, není nut­ná živá abece­da. K moti­vaci žáků přis­pí­va­jí říkanky Mgr. Dany Raunerové. Ilus­trace a moti­vační obrázky namalo­val pan Jaroslav Němeček. Těšit se tak můžete na známé postavičky Čtyřlístku, které vás Slabikářem prove­dou. Autor­ka Mgr. Lenka Syrová,  odborná…

Číst dále